תקנון מועדון ללקוחות "יניב שטיין"

  1. חברות בתוכנית

1.1חבר בתוכנית המועדון הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי חבר והכל בהתאם להוראות תקנון זה להלן (להלן: "חבר בתוכנית המועדון")

1.2.ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים של 49 ₪ (להלן: "דמי החברות"). התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות לתכנית."יניב שטיין"שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.

1.3.החברות בתוכנית נרכשת לתקופה של 12 חודשים. עם תום החברות, יהיה רשאי החבר לחדש את חברותו לתקופה נוספת בת 12 חודשים, בכפוף לתשלום דמי חידוש כפי שיהיו נהוגים ב"יניב שטיין"בעת החידוש. מובהר כי בעת חידוש החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו כפי שיהיה בתוקף במועד חידוש החברות וכי במועד חידוש החברות, עשויות הטבות התוכנית להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית לתוכנית.

1.4.כתנאי לחברות בתכנית מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות לתכנית ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו האישיים המלאים. החבר מתחייב כי לכל הפחות, ימסרו הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, תאריך לידה ואמצעי ליצירת קשר באחד האופנים הבאים לפחות: מספר טלפון נייד ו/או כתובת למשלוח דואר ו/או כתובת למשלוח דואר אלקטרוני (כולם יחד להלן: "פרטי ההתקשרות")

החבר מאשר כי ידוע לו מילוי פרטי ההתקשרות על גבי טופס ההצטרפות באופן ברור וקריא מהווה תנאי לחברות בתכנית וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא.

החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור ל"יניב שטיין"הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את "יניב שטיין"אודות כלשינוי בפרטים אלו.

1.5.חבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו במעמד ההצטרפות לתכנית, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לתכנית ו/או רכישות החבר בחנויות "יניב שטיין"ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יועבר ל"יניב שטיין"וישמש את "יניב שטיין"לקידום פעולותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי ולשם דיוור ישיר לחברי התכנית, כך ששימוש במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. כמו כן  יחשב המידע האמור לקניינה של "יניב שטיין"והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המועדון רשאי להעביר את המידע הנ"ל לגורמים מטעמו לצורך ביצוע השימושים הנקובים בסעיף זה.

1.6."יניב שטיין"לא תהא אחראית על אי קבלת דיוור ו/או כל דבר בקשר עם התכנית בגין תקלה ו/או טעות ו/או אובדן ו/או אי מילוי ו/או עדכון של פרטיו האישיים של החבר ו/או מילויים באופן חלקי ו/או בלתי ברור ו/או בלתי קריא.

1.7. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 ("קטינים") והמבקשים להתקבל כחברים בתכונית, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת התכנית. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בחברות בתכנית בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים במסגרת התכנית של"יניב שטיין"מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

1.8. החברות מיועדת ליחידים בלבד (בהבדל מתאגידים, סוכנים ובתי עסק), והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

1.9."יניב שטיין"שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל חבר כלשהו לתכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.10."יניב שטיין"שומרת על זכותה שלא לאשר הצטרפות ו/או הארכת חברות בתוכנית ו/או להורות על הפסקת חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל חובה לנמק זאת.

  1. הטבות התוכנית

2.1.    צבירת נקודות "יניב שטיין"

2.1.1.           בעבור כל רכישה של שירות, ייצברו לזכות החבר נקודותבשווי של7%, 10% ו -15% מסכום הרכישה בהתאם לתנאי ההטבות.

2.1.2.צבירת הנקודות תתבצע במקרים הבאים בלבד:

– תשלום עבור שירותים במזומן ו/או בשיק ו/או בכרטיס אשראי ובלבד שהתשלום נפרע.

2.1.3. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר ואינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. מובהר למען הסר כל ספק כי החברות בתכנית איננה ניתנת לשיתוף ו/או העברה וכן אינה ניתנת לניצול על ידי אדם אחר מלבד החבר בעצמו.

2.1.4.צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד והינה באחריות החבר בלבד ובכפוף להזדהות בעת הרכישה. לא תתאפשר צבירה בדיעבד.

 

2.2.    מימוש נקודות "יניב שטיין"

2.2.1.חבר יוכל לנצל את נקודות "יניב שטיין"העומדות לרשותו בכל עת, כל עוד חברותו בתוקף, לפי יחס של 1 נקודת "יניב שטיין"= 1 ₪ ולרכוש באמצעות  נקודות "יניב שטיין"את מגוון השירותים במספרה. במידה ופגה החברות ולא חודשה, לא יוכל החבר לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לזכותו.

2.2.2.בכל מקרה לא ניתן להמיר נקודות "יניב שטיין"לכסף ישראלי או לכל מטבע אחר או לשובר זיכוי.

2.2.3.לא ניתן לנצל נקודות לצורך רכישת"יניב שטיין"גיפט קארד של "יניב שטיין".

 

2.3.    הטבות נוספות  

2.3.1.חבר יהיה זכאי להטבת יום הולדת ביום הולדתו. ההטבה תשתנה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "יניב שטיין".  מובהר כי מימוש הטבת יום הולדת יעשה באמצעות תשלום במזומן/בכרטיס אשראי בלבד – ולא באופן של מימוש נקודות צבורות.

  1. דיוורים

חברים זכאים לקבלת מידע באמצעות דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל, בהודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו/או אשר אושרה על ידי החבר.

4 חידוש/ביטול/פקיעת חברות בתוכנית 

4.1.כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בתכנית בכפוף לתנאים המפורטים בהוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. בעת ביטול החברות ימחקו באופן אוטומטי נקודות שנצברו בכרטיס הלקוח.

4.2."יניב שטיין"שומרת על הזכות לבטל או להפסיק חברות בתוכנית, בין היתר בנסיבות בהן קיים חשש ממשי כי בוצע על ידי החבר מעשה גניבה, הונאה, מרמה, הטעיה, התחזות ו/או בכל מקרה אחר בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "יניב שטיין", עשה הלקוח מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של "יניב שטיין"ו/או אם פעל החבר באופן בלתי הוגן לניצול ההטבות המוקנות לחברי התכנית על פי הוראות תקנון זה ו/או אם עשה שימוש לרעה בכרטיס החבר שהוענק לו.

5 כללי 

5.1.תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות לתכנית וכל חבר נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בו."יניב שטיין"שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן מעת לעת את הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלק מהם, לרבות הוראות ההצטרפות לתוכנית, תקופת החברות, אופן צבירת נקודות "יניב שטיין", סוג ההטבות, וכיוצא בזאת, והכל כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. לחבר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ו/או שינויים."יניב שטיין"שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות התוכנית בכל עת.

5.2.אין להשתמש בסימני מסחר, תכנים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים,  סרטונים, מלל וסימנים המופיעים באתר האינטרנט של "יניב שטיין"ו/או בהודעות ופרסומים של התכנית ו/או בדיוורים של התכנית ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של התכנית ("התכנים"), למטרות שאינן לצורך אישי ובלתי מסחרי. אין להעתיק, להשתמש, להציג, להפיץ או לאפשר לאחר לעשות מי מהפעולות הנ"ל בקשר לתכנים, בכל דרך, לרבות בין היתר באתרי אינטרנט, פרסומים מכל מין וסוג וכיוצא בזה.

5.3.תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בחיפה בלבד ולא לכל בית משפט אחר.

 

נספח א

 

המועדון בנוי משלוש מדרגות עיקריות שנמצאות ביחס ישיר לסכום הקנייה המצטבר של הלקוחה

המדרגה אינה נשמרת אלא נצברת, משמע כאשר לקוחה השתמשה בחלק מההטבה היא צונחת

למדרגה שנכונה לאותו רגע.

במקביל לדירוג סכומי הקנייה תינתן הטבה בצורת נקודות צבירה נוספות, בכל ביקור רביעי,

שערכה נמצא ביחס ישר למדרגה בה הלקוחה נמצאת.

מדרגה ראשונה :  סכומי קנייה  0-999 ₪ ,

כל 10 ₪ מזכים בנקודה אחת, שערכה = 70 אגורות (7%).

במדרגה זו ניתן לצבור 70 ₪ לכל היותר

מדרגה שנייה:    סכומי קנייה 1000-1999 ₪

כל 10 ₪ מזכים בנקודה אחת, שערכה = 1 ש"ח (10%)

במדרגה זו ניתן לצבור 100 ₪ לכל היותר, אשר מצטרפים ל 70 הש"ח שנצברו במדרגה הראשונה.

מדרגה שלישית:    סכומי קנייה 2000 ₪  ומעלה

כל 10 ₪ מזכים בנקודה אחת, שערכה =  1.5 ש"ח (15%)

במדרגה זו אין הגבלת צבירה, הנקודות שנצברו וערכן הכספי, מצטרפות ל 170 הש"ח שנצברו במדרגות הקודמות.

** לא ניתן לצבור נקודות על פן ומוצרים